Astrology > Horoscope > Mundane > Poland > "Polska Republika Ludowa" changes name to "Rzeczpospolita Polska"  

"Polska Republika Ludowa" changes name to "Rzeczpospolita Polska"
"Polska Republika Ludowa" changes name to "Rzeczpospolita Polska", 1990-01-01Astrology software Urania