Astrology > Horoscope > Invention > Jan Czochralski  

Jan CzochralskiJan Czochralski birth chart
Jan Czochralski, 1885-10-23Astrology software Urania